นักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ห้องเรียนพิเศษ SMT เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print


วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม2566 เวลา 13.00น. นักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3จำนวน 97คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม 8 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้
นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg12.jpg13.jpg14.jpg