ศอ.ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าพบปะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Print

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 256 เวลา 09.30 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าพบปะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานร่วมกัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงฯในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ
ณ ห้องสถิติ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง เป็นเจ้าภาพในการจัดกาแฟยามเช้าครั้งนี้


4.jpg11.jpg17.jpg903789.jpg903771.jpg