ศอ. ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการทำนาข้าวเครือข่ายภาคประชาชน “กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด” Print


วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ. มอบหมายให้ นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผส.สพ.
และนายณัทพล ไชยทอง ผส.ตต.เข้าร่วมประชุมหารือ ครั้งที่ 1 กับตัวแทนเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรทำนาตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโดยมีคณะอาจารย์จากสถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมหารือด้วย เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการทำนาข้าว
เครือข่ายภาคประชาชน "กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดและกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย" ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา มีความรู้
ความเข้าใจ และนำไปใช้ประกอบการวางแผนการทำนาและกิจการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป


179386.jpg179380.jpg179362.jpg179385.jpg179391.jpg179359.jpg