นักศึกษา ม.ราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาสาขาเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏสงขลา
ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จำนวน 8 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน
และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้ นางสาวอภิสรา ไชยทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน
นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


41.jpg35.jpg3.jpg29.jpg19.jpg6.jpg24.jpg