ศอ. ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการทำนาข้าวเครือข่ายภาคประชาชน “กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด” Print

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ. มอบหมายให้ นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผส.สพ.
และนายณัทพล ไชยทอง ผส.ตต.เข้าร่วมประชุมหารือ ครั้งที่ 1 กับตัวแทนเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรทำนาตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโดยมีคณะอาจารย์จากสถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมหารือด้วย เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการทำนาข้าว เครือข่ายภาคประชาชน "กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดและกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย"
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ประกอบการวางแผนการทำนาและกิจการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป


179413.jpg179385.jpg179350.jpg179377.jpg179357.jpg179363.jpg