นักศึกษา ม.ทักษิณสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print


วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณสงขลา ระดับปริญญาตรีปีที่ 3จำนวน 57 คน
พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับ
การตรวจอากาศผิวพื้นการตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg