ศอ. ร่วมจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ จุลสมัย OPEN HOUSE “Learn For Life “ เรียนรู้เพื่อชีวิต ณ โรงเรียนจุลสมัย จ.สงขลา Print

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -14.30 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้นายจิรศักด์ ทองสันติ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศฯ และข้าราชการ ศอ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
จุลสมัย OPEN HOUSE “Learn For Life”เรียนรู้เพื่อชีวิต โดยให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน
การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ และการพยากรณ์อากาศ จากข้าราชการ ศอ. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนจุลสมัย อ.เมือง จ.สงขลา


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg