นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
โครงการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 29 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม 2 ท่าน
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ
จากวิทยากร ดังนี้ นางสาวอภิสรา ไชยทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสาวสุไรยา แกมะ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ


2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg4.jpg