อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จำนวนนักศึกษา 8 คนพร้อมอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้
นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
และเข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ในเวลา 13.00 น. ณ สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ


3.jpg6.jpg8.jpg18.jpg19.jpg25.jpg26.jpg29.jpg38.jpg40.jpg