นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน 11 คน พร้อมอาจารย์ 1 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน โดยมี นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอ.เมือง จ.สงขลา


5.jpg8.jpg10.jpg11.jpg12.jpg16.jpg17.jpg21.jpg22.jpg23.jpg