นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน 100 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน
และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้ นางสาวอภิสรา ไชยทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg