นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ.สงขลา
จำนวน 100 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น
การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้
นางสาวอภิสรา ไชยทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


4.jpg6.jpg7.jpg15.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg13jpg.jpg14.jpg