ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 70 ของพื้นที่
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 29 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


โครงสร้างศูนย์ วิสัยทัศน์ ประวัติศูนย์ฯ

     วิสัยทัศน์

  • เป็นองค์กรที่ก้าวล้ำ ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวที่เชื่อถือได้ในระดับภาคในปี พ.ศ. 2561

    พันธกิจ

  1. การเฝ้าระวัง และการตรวจอากาศตามมาตราฐาน WMO,ICAO

  2. การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์เป็นที่น่าเชื่อถือ

  3. การให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Social Network) รวดเร็ว ครอบครุมทุกพื้นที่

    ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่

  2. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย

  3. เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายอุตุอาสา

  4. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ให้มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.